Zelikovsky, Nataliya, La Salle University, United States